Audio Lectures (Filipino)

Rev.  Edilberto C. Medina

Kung
nais nyo pong i-download ang audio file na ito, right click lamang po
ang download icon sa kanang bahagi at ‘Save link as’ o ‘Save target as

Duration:18mins55secs
“Pagtatalaga ngTodo Sa Panginoong Hesus katulad ni David”
Duration:18mins7secs
“Pagkakamaganakan
ng 3 Persona Sa Iisang Uring Dios’
Duration:9mins 14secs
“Ama Namin – Bilang Panalangin”
Duration:10mins11secs
Sino Ang Tumpak Na Pag-ukulan Ng Ating Pagsamba”
Duration: 26mins3secs
“Pag-aangkop Ng Pagibig (Agape) Sa Buhay Ng Tao”.
Duration:16mins
“Ang Buong Tungkulin Ng Tao”
Duration:13mins34secs
“Ang Karapatan Ng Panginoong Hesus Na Angkinin Ang Buong Sanlibutan”
Duration:11mins26secs
“Ang Kahulugan Ng
Pakikipisan Ng Ating Espiritu Sa Espiritu Ng

Panginoong Hesus”
Duration:4mins 19secs
“3 Uri Ng Paghuhukom Ng Panginoong Hesus”
Duration:4mins 20secs
“Mga Gamot – Ito Ba Ay Ayon Sa Pananampalataya?”
Duration:29mins
“Si Hesus Ang Si AKO NGA”
Duration:38mins51secs
“PagtatamasaNg Mga Kaloob Ng Panginoong Hesus”
Duration:19mins43secs
”Paniniwalang Ang katagang “Elohim” ay nangangahulugan na “Plurality Of Majesty”
Duration:46mins 5secs
‘Mga Babae – May
Karapatan Bang Maging Mangangaral Sa Iglesia?
Duration:9mins 27secs
Si Hesus Ang Huwarang Anak Ng Dios.
Duration:22mins37secs
Ano Ang 4 na Bagay Na Patuloy Na Nangyayari Sa Sanlinlubutang Ito?
Duration:6mins 30secs
Ano Ang Ibig Sabihin Ng ‘Pray Without Ceasing’?
Duration:9mins 50secs
Ano Ang Espiritu ng Tao?
Duration:89mins55secs
Nakalaan Sa Walang
katiyakan

Duration:56mins27secs
Ang Mga Kaloob ng Banal na Espiritu
Duration:1hr 33mins
Paano nabuo ang
Pagkakamag-anakan na Dios Anak, Dios Ama, at Dios
 Espiritu Santo
Duration:1hr2mins
‘Bakit at Paano Tayo
Dapat Magbigay ng Ating Lahat sa Panginoon’
Duration:1hr 31mins
‘Sermon ni Rev noong
July 20, 2003 E. Fiesta’
Duration:76mins
‘Si Hesus ang Dios na
Nagkatawang tao’
 Duration:60mins
‘Ano ang ibig sabihin ng Pagdedeboto sa Panginoong Hesus?
Duration:18mins24secs
‘Ano ang ibig sabihin ng ‘Poor in the Spirit’ sa Matt 5′
‘Bakit Ang Tao Nakahiligsa Pagsuway’
Isaiah 26:3-4′
‘Tunay ang Pagka-tao ng Panginoong Hesu-Kristo’

top